Wanneer een commissaris aanstellen?

Een vereniging (vzw of ivzw) of stichting moet een commissaris aanstellen wanneer ze als “zeer groot” wordt beschouwd, dit wil zeggen wanneer:

1) haar gemiddeld personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) op jaarbasis meer dan 100 bedraagt of
2) zij meer dan één van de volgende drempels overschrijdt:
a) jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 50;
b) ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief btw):  7.300.000 euro;
c) balanstotaal: 3.650.000 euro.

De “kleine” en “grote” vzw's, ivzw's of stichtingen zijn niet verplicht een commissaris te benoemen maar doen dit op vrijwillige basis. Verenigingen worden als “grote” verenigingen beschouwd indien zij aan ten minste twee van de drie volgende criteria voldoen: 

1) jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 5;
2) ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief btw): 312.500 euro;
3) balanstotaal: 1.249.500 euro.

 


De non-profitsector wordt voortdurend geconfronteerd met verschillende gevallen die soms ingewikkelde vraagstukken genereren. De economische impact van deze sector houdt ook een transparantieplicht in, zowel met betrekking tot de bestuurswijze, als de aanwending van de ontvangen bedragen. Het economisch belang van deze sector heeft geleid tot de uitbreiding van talrijke verplichte of vrijwillige controles.

 

Praktische tools voor bedrijfsrevisoren en betrokken partijen

Bedrijfsrevisorenkantoren en andere betrokken partijen die actief zijn in de non-profitsector vinden hier een aantal praktische tools zoals modeldocumenten, adviezen en publicaties, die hen zullen helpen oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze in deze sector worden geconfronteerd.

 

Praktische tools voor betrokken partijen

De bedrijfsrevisor: een bevoorrechte partner voor de actoren van de publieke en non-profitsector

Nota aan bestuurders van verenigingen en stichtingen over de continuïteitsaspecten: wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden (ICCI - modeldocument)

Voorbeeld van een jaarverslag voor een vzw (ICCI - modeldocument)

 

Praktische tools voor bedrijfsrevisoren

Standpunten van de FSMA
Publicaties van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI):
Brochures vzw:
Adviezen inzake vzw's en stichtingen:
Modeldocumenten:
Niet-limitatieve lijst van sectorale revisorale controleverplichtingen (tabel):
NGO's: