Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2024/08: Assuranceopdracht over de duurzaamheidsinformatie - Algemene Vergadering 2024

Mededeling 2024/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – Tool aanmaken XML-bestand voor de aangifte Auditors Annual Cartography in FIMIS en het IBR-portaal

Belangrijke updates in de nieuwe versie van de excel-tool "1.17", 11 maart 2024

Mededeling 2024/07: Oproep tot kandidaten - vereffeningsdeskundige

Mededeling 2024/06: Jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Mededeling 2024/05: Ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van het jaarrapport met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Mededeling 2024/04: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – aangifte Auditors Annual Cartography: nieuwe aangifteperiode en praktische informatie

Mededeling 2024/03: Verkiezingen 2024 - Rol van de Bedrijfsrevisoren

Mededeling 2024/02: JUSTBAN - Centraal register van bestuursverboden

Mededeling 2023/15: Verplichtingen van de bedrijfsrevisoren in het kader van de wet ter bescherming van klokkenluiders

Mededeling 2023/14: Inzamelen jaarlijkse informatie door het College

Mededeling 2023/13: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2023/12: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2023/11: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400

Mededeling 2023/10: Vorming ESG - optionele derde cyclus

Mededeling 2023/09: Huiszoeking bij een bedrijfsrevisor - overname van de bevoegdheid door het College

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Mededeling 2023/06: Afsprakennota omtrent de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen in 2022

Mededeling 2023/05: Vormingsprogramma ESG - duurzaamheidsinformatie

Mededeling 2023/04: Aanpassing van de verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 2de rang en lijst van de collectieve polissen die worden aangeboden door de gemandateerde makelaars van het IBR