Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2013/09: Openbare raadpleging over een gewijzigd ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Mededeling 2013/08: Jaarverslag 2012 van de KVI

Mededeling 2013/07: Vlaams Auditdecreet – Decreet van 5 juli 2013, inclusief uitzondering op beroepsgeheim van bedrijfsrevisoren

Mededeling 2013/06: Mededeling van de CFI van 21 juni 2013 met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Mededeling 2013/05: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Mededeling 2013/04: Jaarverslag 2011 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling

Mededeling 2013/03: Waarschuwing van de CFI van 28 maart 2013 inzake CYPRUS

Mededeling 2013/02: ISQC1 en ISA’s: stand van zaken betreffende ISA-software en Pack PE-KE - werkzaamheden van de ICCI- helpdesk - vragen over de toepassing van deze standaarden

Mededeling 2013/01: Openbare raadpleging over het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)

Mededeling 2012/19: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Mededeling 2012/18: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België (termijn: 28 januari 2013)

Mededeling 2012/17: Voorbereiding op de invoering van ISQC 1

Mededeling 2012/16: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen (termijn: 15 december 2012)

Mededeling 2012/15: Begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA’s: “ISA-coach”

Mededeling 2012/14: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Mededeling 2012/13: Commissie Corporate Governance - Praktische vuistregel voor de procedure van de benoeming en eventuele herbenoeming van de commissaris

Mededeling 2012/12: Openbare raadpleging over het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's met betrekking tot het commissarisverslag (termijn: 15 oktober 2012)

Mededeling 2012/11: Wijzigingen aan de vereffeningsprocedure van het Wetboek van vennootschappen

Mededeling 2012/10: International Standard on Related Services (ISRS) 4400 - vertaling in het Nederlands en in het Frans

Mededeling 2012/09: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van de ISAE en ISRS normen