Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 


 

De aanvraag tot toelating tot de stage kan het hele jaar door worden ingediend via het IBR-portaal (module “aanvragen”, “aanvraag tot toelating tot de stage”).

In dit overzicht kan je de verschillende scenario’s met betrekking tot het verloop van de stage (2024 & 2025) raadplegen in functie van de begindatum van de stage. Zo beschik je over alle elementen om de voor jou meest opportune startdatum uit te kiezen. 

Het toegangsdossier tot de stage moet de volgende documenten bevatten :

 • één exemplaar van de stageovereenkomst ondertekend door alle betrokken partijen;
 • een comfort letter (verbintenisbrief) ondertekend door de kandidaat-stagemeester;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening en een recente loonfiche;

  Artikel 16, § 2 van het K.B. van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bepaalt immers het volgende in verband met de minimumbezoldiging van de stagiairs:

  Ҥ 2. De stagemeester of het bedrijfsrevisorenkantoor waarmee de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van zelfstandige dienstverlening bedoeld in paragraaf 1 werd afgesloten, verbindt zich ertoe een bezoldiging niet lager dan de minima vastgelegd door de Stagecommissie te betalen. Deze minima worden gepubliceerd op de website van het Instituut.

  De huidige minimumbezoldiging  (2024) voor de stagiairs werd door de Stagecommissie vastgelegd op : 2.359 EUR bruto per maand voor bedienden en 24,84 EUR bruto per uur voor zelfstandigen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari in functie van de loonindex vrije beroepen (PC336).
 • een uittreksel uit het strafregister type 596.1-24 (bedrijfsrevisor) dat niet ouder is dan zes maanden ;
 • een kopie van de identiteitskaart (recto verso);
 • een kopie van het/de diploma('s).

Modeldocumenten