Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) is bevoegd voor het houden en bijwerken van een openbaar register waarin de personen of entiteiten die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor verkregen, zijn ingeschreven. Het gaat om een door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren aan het IBR gedelegeerde opdracht. De bedrijfsrevisoren zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de meegedeelde gegevens aan het IBR.

Het openbaar register is ten allen tijde raadpleegbaar op de website van het IBR.
Ook de auditors en auditorganisaties van derde landen worden afzonderlijk in het openbaar register vermeld.

Elke bedrijfsrevisor-natuurlijke persoon, elk bedrijfsrevisorenkantoor en elk geregistreerd auditkantoor wordt aan de hand van een individueel nummer geïdentificeerd in het register.

Alleen de in het openbaar register ingeschreven natuurlijke personen of entiteiten mogen de titel van bedrijfsrevisor dragen en alle revisorale opdrachten, door of krachtens de wet, uitoefenen.

Categorieën

Definities types relaties

 • Aandeelhouder
  De bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die en/of het bedrijfsrevisorenkantoor dat over aandelen beschikt van het betreffende kantoor.
 • Vennoot
  De bedrijfsrevisor natuurlijk persoon die over aandelen beschikt van het betreffende kantoor en als “Partner” deel uitmaakt van het management.
 • Bestuurder
  De bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die en/of het bedrijfsrevisorenkantoor dat in de statuten benoemd werd als bestuurder (BV, NV,...) of zaakvoerder (CommV) van het betreffende kantoor.
 • Zelfstandig verbonden medewerker
  De bedrijfsrevisor of de stagiair bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die zijn werkzaamheden op zelfstandige basis factureert aan het betreffende kantoor, al dan niet via een persoonlijke vennootschap, tevens ingeschreven in het openbaar register, tenminste voor wat de bedrijfsrevisoren betreft.  De bedrijfsrevisor zelfstandig verbonden medewerker kan NIET tegelijkertijd over de hoedanigheid van vennoot, aandeelhouder en/of bestuurder beschikken.
 • Werknemer
  De bedrijfsrevisor natuurlijke persoon of stagiair bedrijfsrevisor die met een arbeidsovereenkomst verbonden is met het betreffende kantoor.
 • Houder van handtekeningbevoegdheid
  Binnen elk bedrijfsrevisoren-kantoor dient minstens één bedrijfsrevisor als “houder van handtekeningbevoegdheid” te worden aangeduid. Onder “handtekeningbevoegdheid” wordt verstaan “de bevoegdheid om in naam en voor rekening van het kantoor een revisorale opdracht te ondertekenen”. Indien het betreffende kantoor op zich geen revisorale werkzaamheden uitvoert (bijvoorbeeld de zogenaamde management-vennootschappen), dient het begrip “handtekeningbevoegdheid” te worden geïnterpreteerd als de “bevoegdheid om het kantoor te verbinden”.
 • Voornaamste contactpersoon
  De bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het correct actualiseren en bijhouden van de gegevens van het betreffende kantoor.

Bevoegde autoriteiten gelast met het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

 

College van Toezicht op de bedrijfsrevisoren

Het toezicht op de bedrijfsrevisoren werd door de wet van 7 december 2016 grondig hervormd.

Bij deze hervorming is een belangrijke taak toebedeeld aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dat College moet toezien op de kwaliteit van de wettelijke controleopdrachten van de revisoren. Meer informatie over het publiek toezicht op de website van het College

Het College heeft in het bijzonder de eindverantwoordelijkheid over de volgende opdrachten:

 1. het toezicht op de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, alsook op het houden en bijwerken van het openbaar register;
 2. het toezicht op de permanente vorming;
 3. het toezicht op de kwaliteitscontrole;
 4. het toezicht op de naleving van de wettelijke, reglementaire en normatieve regels. 

Sanctiecommissie FSMA

De sanctiecommissie van de FSMA is het bevoegde orgaan voor het opleggen van administratieve maatregelen en geldboetes bij een inbreuk op de toepasselijke wettelijke, reglementaire en normatieve bepalingen inzake de wettelijke controle van financiële overzichten. De sanctiecommissie handelt op basis van een door het College verstrekte kennisgeving.

 

Hoge Raad voor de Economische Beroepen

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de minister bevoegd voor Economie zijn de eindverantwoordelijken voor alle beroepsnormen en -aanbevelingen.

De Hoge Raad voor de economische beroepen is belast met de goedkeuring van de normen en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de controle-opdrachten of die nuttig zijn voor de uitvoering van deze opdrachten. De Hoge Raad beraadslaagt over de ontwerpnormen of -aanbevelingen na de vertegenwoordigers van het IBR te hebben gehoord en, in voorkomend geval, na het College te hebben geraadpleegd.

 

 

‚Äč

Disclaimer: De informatie die getoond wordt van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de bedrijfsrevisorenkantoren, is de informatie zoals verstrekt en/of geactualiseerd door deze laatsten.