Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het IBR de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt, enkel nog in de vorm van adviezen of mededelingen. Vanaf 1 januari 2017 zal het IBR bijgevolg geen nieuwe omzendbrieven meer publiceren.
 

Het IBR heeft alle circulaires die tot nu toe in het kader van de nieuwe wetgeving zijn gepubliceerd, geanalyseerd en heeft besloten een reeks circulaires in te trekken en, indien nodig, te vervangen. Deze ingetrokken circulaires blijven beschikbaar op deze pagina.

Het IBR heeft ook besloten om bepaalde circulaires te behouden die van toepassing blijven en die hieronder te vinden zijn.


Omzendbrief 2016/04: Advocatenbevestigingen

Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Omzendbrief 2015/02: Toepassing van het KB van 25/4/2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen

Omzendbrief 2015/01: Overeengekomen specifieke werkzaamheden bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan VAL-I-PAC

Omzendbrief 2014/04: Rekendecreet en single audit - richtlijnen voor de opmaak van de management letter

Omzendbrief 2014/01: Vlaams Rekendecreet – Handleiding van de boekhoudregels als referentiekader voor de in Vlaamse entiteiten toe te passen boekhoudregels

Omzendbrief 2013/08: Vlaams Rekendecreet – referentiekader voor de controle van het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in een “management letter”

Omzendbrief 2013/07: Specifieke vereiste werkzaamheden die in het verslag over de inbreng in natura van de schuldvordering als gevolg van de uitkering van de reserves, in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure, moeten worden toegelicht

Omzendbrief 2013/06: Vlaams Rekendecreet – steunen op de werkzaamheden van de andere controleactoren en het beroepsgeheim

Omzendbrief 2013/05: Proportionele toepassing van de ISA's in functie van de omvang en de complexiteit van de entiteit ("scalability" van de ISA's)

Omzendbrief 2013/01: Herinneringsmededeling: Vlaams Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren

Omzendbrief 2012/11: Gedragsregels voor de beoefenaars van economische vrije beroepen betreffende reclame en andere vormen van marketing

Omzendbrief 2012/10: Vlaams Rekendecreet – uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 inzake controle en single audit – referentiekaders van uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor – timing

Omzendbrief 2012/08: Vlaams Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren

Omzendbrief 2012/07: Het verkrijgen binnen de wettelijke termijnen van de fiscale en sociale certificaten naar aanleiding van een controleopdracht over een inbreng in natura of een quasi-inbreng

Omzendbrief 2012/05: Overeengekomen specifieke procedures bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan Fost Plus

Omzendbrief 2012/04: Informatieverstrekking over goodwill met toepassing van IAS 36 in de geconsolideerde jaarrekeningen van de genoteerde vennootschappen

Omzendbrief 2012/03 : Impact van de wet van 08/01/2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft

Omzendbrief 2012/01: Waarde van een comfort letter/patronaatsverklaring

Omzendbrief 2011/09: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register