Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016).
De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Normen: thematisch overzicht

Prudentieel toezicht

Openbare raadpleging tot en met 8 februari 2022

8 december 2021

Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's (commissarisverslag)

Openbare raadpleging tot en met 1 maart 2022

1 december 2021

Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISAE 3000 en 3400 in België

Openbare raadpleging tot en met 1 maart 2022

1 december 2021

Opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

Openbare raadpleging tot en met 1 maart 2022

1 december 2021

Ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met ESEF

Openbare raadpleging tot en met 1 maart 2022

1 december 2021

Effectennorm - opdracht van de beroepsbeoefenaar

Aangepaste ontwerpnorm na openbare raadpleging

22 november 2021

Opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit

Openbare raadpleging tot en met 18 december 2021

19 oktober 2021

Permanente vorming

Goedgekeurd door de minister van Economie

17 juni 2021

Opdrachten van de commissaris inzake de nettoactief- en liquiditeitstest

Ter goedkeuring voorgelegd

4 juni 2021

Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

Goedgekeurd door de minister van Economie

26 mei 2021

Norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

Goedgekeurd door de minister van Economie

19 mei 2021

Toepassing van de ISA's in België

Update

11 maart 2021

ISQC 1

Update

11 maart 2021

Anti-witwas

3 juni 2020

Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd dooreen onderneming aan de bedrijfsrevisor

Update: goedgekeurde norm

24 maart 2020

Gemeenschappelijke opdrachten KMO

14 maart 2019

Opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR

19 september 2017

Fusies en splitsingen

16 mei 2014

Controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

6 december 2002