Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016). De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Welke normen voor welke opdrachten?

Tabel: toepasselijke normen per opdracht

 

Normen: thematisch overzicht

Ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Openbare raadpleging tot en met 8 augustus 2024

8 juli 2024

Ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Openbare raadpleging tot en met 8 augustus 2024

8 juli 2024

Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's (commissarisverslag)

Goedgekeurd door de minister van Economie

23 mei 2024

Opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

Goedgekeurd door de minister van Economie

22 mei 2024

Ontwerp Norm inzake de toepassing van ISRS 4400 (Herzien) Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie in België

Openbare raadpleging tot en met 29 mei 2024

29 maart 2024

Ontwerp Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie

Openbare raadpleging tot en met 28 april 2024

28 maart 2024

Ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met ESEF

Opnieuw ter goedkeuring voorgelegd

26 januari 2024

Norm inzake de toepassing van ISAE 3000 en 3400 in België

Goedgekeurd door de minister van Economie

18 december 2023

Toepassing van de ISA's in België

Goedgekeurd door de minister van Economie 

18 december 2023

ISQM

1 december 2023

Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit

Beslissing van de HREB en update 4 mei 2023

4 mei 2023

Fusies en splitsingen

Beslissing van de HREB en update 2 mei 2023

2 mei 2023

Normen inzake de opdrachten van de commissaris bij de artikelen 5:142 - 5:143 en 6:115 - 6:116, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactief- en liquiditeitstest)

Goedgekeurd door de minister van Economie

13 juni 2022

Gemeenschappelijke opdrachten KMO

Openbare raadpleging tot 3 april 2022

3 februari 2022

Permanente vorming

In werking getreden op 1 januari 2022

1 februari 2022

Prudentieel toezicht

Openbare raadpleging tot en met 8 februari 2022

8 december 2021

Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

Goedgekeurd door de minister van Economie

26 mei 2021

Norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

Goedgekeurd door de minister van Economie

19 mei 2021

Anti-witwas

3 juni 2020

Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd dooreen onderneming aan de bedrijfsrevisor

Update: goedgekeurde norm

24 maart 2020

Opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR

19 september 2017