Contact dienst stage

T. 02/512.51.36
F. 02/512.78.86
E. stage@ibr-ire.be

Astrid Van Droogenbroeck
Diensthoofd

T. 02/509.00.07
E. a.vandroogenbroeck@ibr-ire.be

Sandra Hovart
dossierbeheerder

T. 02/509.00.08
E. s.hovart@ibr-ire.be

Hilde Meeussen
dossierbeheerder

T. 02/509.00.21
E. h.meeussen@ibr-ire.be

Samira Bensaoud
dossierbeheerder
T. 02/509.00.39
E. s.bensaoud@ibr-ire.be 


Online examen 2024

Ga naar AssessmentQ.

 

Vakgebieden

De theoretische stage-examens hebben betrekking op  de volgende 23 vakgebieden (zie artikel 28 § 1 van het K.B. Toegang tot het beroep van 17 augustus 2018):
 CodeVakVereiste ECTS
010​​Algemene theorie en beginselen van de boekhouding​10
​021​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen​4
​022​Wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen​2
​030​Internationale standaarden voor jaarrekeningen​6
​040​Financiële analyse​6
​050​Analytische en beleidsboekhouding​6
​060​Interne beheersing en risicomanagement​6
070​​Controleleer en beroepsvaardigheden​6
080​​Wettelijke voorschriften en beroeps- en gedragsnormen betreffende de wettelijke controle van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors​3
​090​Internationale controlestandaarden​3
100​​Beroepsethiek en onafhankelijkheid​3
​111​Vennootschapsrecht​4
​112​Corporate Governance​2
​120​Faillissementsrecht en soortgelijke procedures​3
​130​Belastingrecht​3
141​​Burgerlijk recht​1
​142​Handelsrecht​1
​150​Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht​2
​160​Informatietechnologie en informaticasystemen​8
​170​Algemene, financiële en bedrijfseconomie​8
​181​Wiskunde​3
182​​Statistiek​3
​190​Grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer​6
 

Vrijstellingen

De Stagecommissie kan vrijstellingen verlenen voor één of meerdere vakgebieden van de theoretische stage-examens. De vrijstellingen worden verleend per vakgebied op voorwaarde dat de aan het vakgebied bestede aantal studiepunten (ECTS) tenminste overeenstemmen met het aantal studiepunten (ECTS) die voor dit vakgebied door de Raad, na advies van de Hoge Raad, voldoende worden geacht in het kader van de eisen gesteld voor het beroep van bedrijfsrevisor. De minimumvereisten inzake ECTS worden per vakgebied weergegeven in de bovenstaande tabel. 

De vrijstellingen kunnen worden verleend op basis van:
  • Examenmateries die reeds werden afgelegd in het kader van
    1. een professionele bachelor van economische of juridische aard;
    2. of een academische bachelor die heeft geleid tot het behalen van een masterdiploma;
    3. alsook een masterdiploma;
  • Examenmateries die reeds werden afgelegd in het kader van één of meerdere aanvullende getuigschriften (uitgereikt door de onderwijsinstellingen bedoeld in de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 of in het decreet van de Franse gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie  van de studies); 
  • Creditcontracten of examencontracten in het kader van universitaire studies.

De vrijstellingen voor de theoretische stage-examens worden toegekend op basis van de cursussen die werden geselecteerd in het elektronisch inschrijvingsformulier, op voorwaarde dat deze selectie werd gevalideerd door de betreffende onderwijsinstelling. De nodige bewijsstukken moeten worden toegevoegd aan het elektronisch toelatingsdossier (namelijk kopie van het/de diploma(‘s), diplomasupplementen, aanvullende getuigschriften, creditcontracten, enz.).

De vrijstellingen worden onherroepelijk verleend.

Met behulp van onze simulatietool kan u een idee krijgen van het aantal mogelijke vrijstellingen voor de theoretische stage-examens.

Wij benadrukken dat het hier steeds gaat om een simulatie en dat het resultaat van deze simulatie geenszins als definitief examenprogramma kan worden beschouwd.

 

Prioritering

Voor de stagiairs die het statuut van stagiair hebben verworven na de inwerkingtreding van het nieuw KB van 17 augustus 2018 (dus voor de stagiairs vanaf 1 juli 2019) wordt er voor het slagen in de stage-examens een principe van prioritering ingevoegd.

Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal theoretische stage-examens (111-vennootschapsrecht, 112-corporate governance, 010-algemeen boekhouden, 021-opstelling van jaarrekeningen, 100-beroepsethiek en onafhankelijkheid). In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar;

Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal theoretische stage-examens (060-interne beheersing en risicomanagement, 090- internationale controlestandaarden). In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.

Deze principes gelden niet (1) voor de kandidaten die nog niet het statuut van stagiair hebben verworven en (2) voor de stagiairs die vóór 1 juli 2019 gestart zijn met hun stage.

 

Voorbereiding

In tegenstelling tot de praktische stage-examens, worden er voor de theoretische stage-examens geen seminaries georganiseerd ter voorbereiding op het examen. De kandidaat kan zich echter voorbereiden op deze examens met behulp van de lijst met nuttige referentiewerken die door de Examencommissie – die belast is met het opstellen van de examenvragen – wordt opgesteld.

Lijst van referentiewerken 2024

Bovendien kunnen de examenvragen van de vijfde voorgaande jaren worden geraadpleegd via onderstaande link (enkel toegankelijk voor examinandi en stagiairs via login):

Examenvragen  2019 | 2020 | 2021|2022 | 2023 : mei - oktober

Opgelet! Om deze documenten te downloaden, bevelen we Microsft Edge of Mozilla Firefox aan.

 

Praktische modaliteiten

Wie?

Zowel examinandi (dit zijn de personen die - zonder de hoedanigheid van stagiair te hebben - het elektronisch inschrijvingsformulier reeds correct hebben ingediend en van wie het examenprogramma reeds werd bevestigd) als stagiairs kunnen deelnemen aan de theoretische stage-examens. De stagiairs van wie de stage is opgeschort, kunnen eveneens blijven deelnemen aan de theoretische stage-examens. 

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor de theoretische stage-examens is uitsluitend mogelijk via het ledenportaal en dit ten laatste tien kalenderdagen voor de datum van het (de) examen(s). Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze deadline! 

De inschrijvingsbijdrage bedraagt 90 EUR per af te leggen examen en moet worden gestort op het rekeningnummer BE61 0012 0738 0117 met de vermelding “theoretische stage-examens”. In geval van afwezigheid op de dag van het examen zullen de inschrijvingskosten niet worden teruggestort, behoudens in geval van overmacht (gestaafd door een attest). Opgelet: niet betaalde inschrijvingsbijdragen blijven in geval van onwettige afwezigheid verschuldigd.

Waar?

Naar het voorbeeld van de universiteiten en hogescholen is de Stagecommissie van mening dat het organiseren van digitale examens vanop afstand om diverse redenen, waaronder de snelle ontwikkelingen op het vlak van AI, niet langer wenselijk is. Er werd daarom beslist om de theoretische stage-examens opnieuw op locatie te organiseren.

- Sessie mei 2024 :

1 locatie, namelijk Louvain-la-Neuve, Aula Magna, Place Lemaire 1, 1348 Louvain-la-Neuve

- Sessie oktober 2024 :

3 locaties (kandidaat kiest locatie van voorkeur) :

Louvain-la-Neuve, Aula Magna, Place Lemaire 1, 1348 Louvain-la-Neuve

Antwerpen, Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2000 Antwerpen

Gent, De Rode Bol, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

De examens zullen op computer worden afgenomen (deze computer wordt door het IBR ter beschikking gesteld in het examenlokaal). Alle examens starten om 9u (en de verschillende examens kunnen aaneensluitend worden afgelegd).

Wanneer?

Er worden twee examensessies op jaarbasis georganiseerd namelijk één sessie in mei en één sessie in oktober.

Bekijk hier de agenda 2024 van de theoretische stage-examens.

 

Toegestane documenten?

Tijdens het afleggen van de theoretische stage-examens mag geen enkele vorm van documentatie worden gebruikt.

 

Resultaten en deliberatie

Om te slagen voor de theoretische stage-examens moet de kandidaat een globaal gewogen gemiddelde behalen van minstens 60% en een minimum van 50% per vakgebied. Examenresultaten lager dan 35% zijn nooit delibereerbaar en deze examens moeten bijgevolg altijd opnieuw worden afgelegd. Examenresultaten groter of gelijk aan 35% en lager dan 50% kunnen, volgens de interne deliberatieregels van de Examencommissie, slechts eenmaal worden overgedragen naar een volgende examensessie. In geval van een negatieve deliberatie door de Examencommissie moeten de betrokken examens opnieuw worden afgelegd.

Het globaal gemiddelde is een “gewogen” gemiddelde, dit betekent dat het gemiddelde wordt gewogen door het minimum aantal ECTS dat per vakgebied werd vastgelegd.  Dit aantal ECTS wordt evenwel verdubbeld voor de vakgebieden opgesomd in artikel 8.1 van de Europese richtlijn 2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (dit zijn de vakgebieden 010 t.e.m 100).

Voor de vakken die meermaals werden afgelegd, wordt steeds het hoogst behaalde resultaat weerhouden.

De deliberaties van de Examencommissie zullen doorgaan in juni en december 2024 (data nog te bepalen).