Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2015/06: Herinneringsmededeling - Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2015/05: Controle op de jaarrekeningen van entiteiten in de diamantsector conform de ISA's

Mededeling 2015/04: Sensibiliseringscampagne betalingsfraude: hoe kunnen ondernemingen zich wapenen?

Mededeling 2015/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

Mededeling 2015/02: Ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Mededeling 2015/01: Rekendecreet - gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening

Mededeling 2014/13: Dekking van de kwaliteitsbeoordelingsopdrachten (ISQC 1) door de collectieve verzekering tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2014/12: Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2014/11: Invoeren van een statuut van "financieel planner"

Mededeling 2014/10: Nazicht van de sociale balans door de bedrijfsrevisor - Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

Mededeling 2014/09: Minimumvereisten van de commissarisopdracht in Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s)

Mededeling 2014/08: Wetboek van economisch recht

Mededeling 2014/07: Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen - opheffing van de leeftijdsgrens voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2014/06: Verduidelijking van de gegevens opgenomen in het openbaar register

Mededeling 2014/05: Melding van commissarismandaten in organisaties van openbaar belang en het jaarlijks meedelen van het transparantieverslag

Mededeling 2014/04: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen – waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking

Mededeling 2014/03: Vlaams decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector - aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2014/02: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - Aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2014/01: Richtsnoeren van de CFI voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, § 1, 3 en 4 van de anti-witwaswet van 11 januari 1993

Mededeling 2013/10: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme