Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2020/19: Nieuwe definitie van nettoactief in het WVV

Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

Mededeling 2020/17: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

Mededeling 2020/15: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan de reparatiewet

Mededeling 2020/14: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

Mededeling 2020/13: 'Reparaties' aan het WVV door de wet van 28 april 2020

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen

Mededeling 2020/10: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI

Mededeling 2020/09: Volmachtenbesluit Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan

Mededeling 2020/08: Meedelen van de statuten van revisorenkantoren aan het Instituut

Mededeling 2020/07: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 -2020: aanpassing

Mededeling 2020/06: COVID-19 – Herinnering aan de signaalfunctie van de commissaris

Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)

Mededeling 2020/04: Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden

Mededeling 2020/03: De toegang van de bedrijfsrevisoren tot het UBO-register in de hoedanigheid van onderworpen entiteiten

Mededeling 2020/02: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm (herziene versie 2020) permanente vorming (termijn: 25 april 2020)

Mededeling 2020/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Mededeling 2019/25: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan