Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2018/10: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

Mededeling 2018/08: Onderwerping van de bedrijfsrevisoren stagiairs aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Mededeling 2018/07: GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans

Mededeling 2018/05: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm betreffende de contractuele controle van KMO's en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO's (IBR-IAB)

Mededeling 2018/04: Aangifte ter berekening van de veranderlijke bijdrage 2017

Mededeling 2018/03: Technische nota inzake de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

Mededeling 2018/02: Technische nota bij de inbreng in natura

Mededeling 2018/01: openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (termijn: 5 maart 2018)

Mededeling 2017/17: Openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

Mededeling 2017/16: EMIR

Mededeling 2017/15: Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Mededeling 2017/13: Technische nota - Samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

Mededeling 2017/12: Controle van de permanente vorming door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2017/11: Opheffing van punt 4 van de Mededeling 2014/09 van het IBR van 3 oktober 2014

Mededeling 2017/10: Einde van de besprekingen over een toenadering tussen de drie instituten en ontwikkelingen wat KMO-audits betreft

Mededeling 2017/09: Afschaffing van de statuten van "vrijwillig beperkte bedrijfsrevisor" en "wettelijk beperkte bedrijfsrevisor"

Mededeling 2017/08: Typologie van de verschillende vormen van 'berichtgeving' met algemene draagwijdte van het IBR

Mededeling 2017/07: EMIR - toelichting van de FSMA betreffende de bijzondere verslagen op te stellen door de commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen