Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2023/11: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400

Mededeling 2023/10: Vorming ESG - optionele derde cyclus

Mededeling 2023/09: Huiszoeking bij een bedrijfsrevisor - overname van de bevoegdheid door het College

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Mededeling 2023/06: Afsprakennota omtrent de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen in 2022

Mededeling 2023/05: Vormingsprogramma ESG - duurzaamheidsinformatie

Mededeling 2023/04: Aanpassing van de verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 2de rang en lijst van de collectieve polissen die worden aangeboden door de gemandateerde makelaars van het IBR

Mededeling 2023/03: Auditors Annual Cartography - Berekening van de veranderlijke bijdrage

Mededeling 2023/02: Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector

Mededeling 2023/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Deadline: 20 februari 2023

Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/13: Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien) in België: aanpassing van de datum van inwerkingtreding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid

Mededeling 2022/11: Meedelen van statutenwijzigingen aan het Instituut

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

Termijn: 5 oktober 2022

Mededeling 2022/08: Wijziging van de voorwaarden voor de toekenning en tot intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisoren door het Instituut en verruiming van de uitzondering op het beroepsgeheim