Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2022/07: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien)

Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang'

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2022/04: Mogelijke impact van het conflict in Oekraïne op de opdrachten van de bedrijfsrevisor

Mededeling 2022/03: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (herzien)

Termijn: 11 april 2022

Mededeling 2022/02: Omzendbrief RIZIV en FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen betreffende de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming in het kader van de COVID-19 epidemie: verificatie door de bedrijfsrevisor van het gemiddeld afdrachtenpercentage 2019

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022

Mededeling 2021/25: Een verplichte inschrijving van revisorale vennootschappen in het openbaar register

Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Mededeling 2021/23: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: verandering van verzekeraar - zelfde voorwaarden, zelfde premies

Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Termijn: 15 februari 2022

Mededeling 2021/21: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Termijn: 13 februari 2022

Mededeling 2021/20: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de medewerking van de erkende bedrijfsrevisoren aan het prudentieel toezicht van de NBB

Deadline: 8 februari 2022

Mededeling 2021/19: Openbare raadpleging omtrent de ontwerpnormen ondernemingsraad, ESEF, ISAE 3000 en ISAE 3400 en de ontwerpnorm tot wijziging van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA's

Termijn: 1 maart 2022

Mededeling 2021/18: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2021/17: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Mededeling 2021/16: Vragen van bewijs dat BV in staat zal zijn om haar schulden te voldoen gedurende minstens 12 maanden

Mededeling 2021/15: Openbare raadpleging - ontwerp norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit

Termijn: 18 december 2021

Mededeling 2021/14: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht