Aanbeveling

Het doel van deze aanbeveling is om de nieuwe rol die werd toegekend aan de economische beroepsbeoefenaars, met name de bedrijfsrevisoren, de externe accountants, de externe belastingconsulenten,de externe erkende boekhouders en de externe erkende boekhouders-fiscalisten, te regelen, naar aanleiding van de wijzigingen aangebracht door de wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen aan de voornoemde wet van 31 januari 2009. Meer in het bijzonder wenst deze aanbeveling de draagwijdte van hetgeen wordt verwacht van de economische beroepsbeoefenaars die tussenkomen bij ondernemingen in moeilijkheden overeenkomstig de voornoemde wet van 31 januari 2009, te verduidelijken.

Deze aanbeveling is van toepassing voor wat de bedrijfsrevisoren betreft, vanaf de datum van publicatie van het bericht tot goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, hetzij 8 juni 2016.

​Interinstitutenaanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist

Interpretatieve nota van het Interinstitutencomité van 4 oktober 2018

 

Goedkeuring

  • Door de minister bevoegd voor Economie: Belgisch Staatsblad van 8 juni 2016
  • Door de Hoge Raad voor de Economische beroepen (16 maart 2016): 
    De HREB wijst erop dat er in de loop van de totstandkoming van deze Interinstitutenaanbeveling – in de periode van juni 2014 tot maart 2016 – diverse ontmoetingen geweest zijn met de vertegenwoordigers van de drie instituten (IAB – IBR – BIBF). De voorzitter van de HREB, Jean-Marc Delporte, vermeldt hierbij dat deze contacten door de leden van de HREB bijzonder op prijs zijn gesteld en interessante en nuttige gedachtewisselingen mogelijk hebben gemaakt.
    In het schrijven van de HREB wordt eveneens gewezen op diens specifieke bekommernis inzake het optreden van de economische beroepsbeoefenaars bij ondernemingen in moeilijkheden. Gelet hierop werd het voorgelegde ontwerp van interinstitutenaanbeveling door de HREB met bijzondere aandacht onderzocht, waarna deze ter gelegenheid van zijn vergadering van 16 maart 2016 werd goedgekeurd.
    De voorzitter van de HREB maakt tot slot van de gelegenheid gebruik om te wijzen op het belang van een duidelijke communicatie naar onze leden toe omtrent de goedgekeurde aanbeveling.

Openbare raadpleging