Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

19 september 2012

In het kader van de opvolging van het begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA's staat sinds oktober 2011 een "ISA-coach" te uwer beschikking om de vragen waarmee u wordt of zal worden geconfronteerd in de aanloop van de invoering van de ISA's op een pragmatische manier te beantwoorden.

Zoals reeds meegedeeld, wordt de functie van "ISA-coach" heden toevertrouwd aan Confrater Jacques VANDERNOOT.