Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het IBR de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt, enkel nog in de vorm van adviezen of mededelingen. Vanaf 1 januari 2017 zal het IBR bijgevolg geen nieuwe omzendbrieven meer publiceren.
 

Het IBR heeft alle circulaires die tot nu toe in het kader van de nieuwe wetgeving zijn gepubliceerd, geanalyseerd en heeft besloten een reeks circulaires in te trekken en, indien nodig, te vervangen. Deze ingetrokken circulaires blijven beschikbaar op deze pagina.

Het IBR heeft ook besloten om bepaalde circulaires te behouden die van toepassing blijven en die hieronder te vinden zijn.


18 februari 2013

Huidige omzendbrief wordt ingetrokken zodra het bericht omtrent de goedkeuring van een bijkomende norm aan de in België van toepassing zijnde ISA's wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ten laatste voor de commissarisverslagen betreffende de boekjaren afgesloten na 14 december 2014.

Deze omzendbrief is opgeheven.