Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het IBR de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt, enkel nog in de vorm van adviezen of mededelingen. Vanaf 1 januari 2017 zal het IBR bijgevolg geen nieuwe omzendbrieven meer publiceren.
 

Het IBR heeft alle circulaires die tot nu toe in het kader van de nieuwe wetgeving zijn gepubliceerd, geanalyseerd en heeft besloten een reeks circulaires in te trekken en, indien nodig, te vervangen. Deze ingetrokken circulaires blijven beschikbaar op deze pagina.

Het IBR heeft ook besloten om bepaalde circulaires te behouden die van toepassing blijven en die hieronder te vinden zijn.


31 maart 2015

Deze omzendbrief is opgeheven en vervangen door advies 2019/08.

Met deze omzendbrief wenst de Raad van het IBR te wijzen op de mogelijke gevolgen van de toepassing van de ISA’s en ISRE’s op de bijzondere opdrachten die door het Wetboek van vennootschappen worden toevertrouwd aan de commissaris en/of de bedrijfsrevisor.