Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het IBR de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt, enkel nog in de vorm van adviezen of mededelingen. Vanaf 1 januari 2017 zal het IBR bijgevolg geen nieuwe omzendbrieven meer publiceren.
 

Het IBR heeft alle circulaires die tot nu toe in het kader van de nieuwe wetgeving zijn gepubliceerd, geanalyseerd en heeft besloten een reeks circulaires in te trekken en, indien nodig, te vervangen. Deze ingetrokken circulaires blijven beschikbaar op deze pagina.

Het IBR heeft ook besloten om bepaalde circulaires te behouden die van toepassing blijven en die hieronder te vinden zijn.


5 februari 2016

Deze omzendbrief is opgeheven en vervangen door advies 2019/08.

In Omzendbrief 2015/04 heeft de Raad van het IBR gewezen op de belangrijkste gevolgen van de toepassing van de ISA’s en de ISRE’s op de opdrachten uitgevoerd door een commissaris of een bedrijfsrevisor ingevolge de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België (hierna “de norm van 10 november 2009”).

Met onderhavige omzendbrief wil de Raad van het IBR voormelde omzendbrief verduidelijken en toelichten wat de impact van de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) en de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten (ISRE’s) is op de bijzondere opdrachten die door het Wetboek van vennootschappen worden toevertrouwd aan de commissaris en/of de bedrijfsrevisor (hierna genoemd “bijzondere opdrachten”).