De bedrijfsrevisor kan zich, met inachtneming van de principes van objectiviteit, ontpoppen als een adviseur en begeleider in het zoeken naar oplossingen voor specifieke problemen die zich binnen de onderneming kunnen voordoen op het vlak van haar administratieve en boekhoudkundige organisatie, waarderingsproblemen, enz. 

Aangezien bij een controlefunctie ook het belastingrecht aan bod komt, kan het voor de onderneming belangrijk zijn in deze materies het advies van de bedrijfsrevisor in te winnen.

Niets belet de bedrijfsrevisor om tijdens zijn controlewerkzaamheden de onderneming met raad en daad bij te staan. Op die manier betekent het inschakelen van een bedrijfsrevisor een belangrijk pluspunt, een toegevoegde waarde voor de onderneming. Er werd evenwel voorzien in bepaalde beperkingen wanneer de bedrijfsrevisor handelt in zijn hoedanigheid van commissaris.

Vanuit zijn vakgebied kan de bedrijfsrevisor het interne beheerssysteem van de onderneming analyseren, waarvoor hij eventueel richtinggevende adviezen kan aanreiken.  Daarnaast heeft hij oog voor een adequaat boekhoud- en budgetteringssysteem. Tot het vakgebied van de bedrijfsrevisor behoren eveneens de milieu-audit, de begeleiding bij het ontwikkelen van geautomatiseerde informatiesystemen, de daarmee gepaard gaande procedures, de interne controleaspecten en de beveiliging ervan, assurance services zoals ten aanzien van elektronische handel, enz.