Een due diligence onderzoek is een inventaris voorafgaand aan de afsluiting van een transactie (bijv. aankoop/verkoop van ondernemingen). Dit onderzoek kan plaatsvinden op verzoek van de koper (due diligence onderzoek of overname-audit) of verkoper (overdrachtsaudit). De bedoeling hiervan is hetzij zich ervan te vergewissen dat de van de andere partij verkregen informatie over de vennootschap correct is, hetzij aan de andere partij zekerheid te verschaffen dat de over de vennootschap verstrekte informatie juist is en in alle gevallen een goede basis vormt om te beslissen en de prijs te bepalen. Hoewel de begrippen (financiële) audit en due diligence onderzoek dicht bij elkaar liggen, verschilt de aard van de opdracht evenwel op meerdere punten, waaronder het feit dat de due diligence opdracht een contractuele opdracht is, terwijl de financiële audit een gereglementeerde opdracht is waarvoor een verslag moet worden opgesteld waarvan het formaat ook werd vastgelegd.

In de specifieke context van de overdracht van een onderneming gaat het niet om een louter boekhoudkundige en financiële analyse van een vennootschap, maar moeten ook andere factoren in aanmerking worden genomen. Het is daarom raadzaam om zich te omringen met deskundigen die onmisbaar zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. De financiële due diligence zal worden uitgevoerd door een economische beroepsbeoefenaar maar tezelfdertijd kunnen ook andere deskundigen worden ingeschakeld. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat een bevoegd multidisciplinair deskundigenteam wordt samengesteld, waarvan de interventiegebieden van tevoren duidelijk moeten worden vastgesteld en dat onderworpen zal zijn aan het beroepsgeheim.

Meer gedetailleerde informatie over deze opdracht is beschikbaar in het ICCI-boek (toegankelijk met login voor bedrijfsrevisoren en stagiairs): Overname/overdracht van KMO's - De toegevoegde waarde van het due diligence onderzoek.