Er kunnen zich talrijke situaties voordoen waarbij aan een economische beroepsbeoefenaar kan worden gevraagd om een waarderingsopdracht uit te voeren (aankoop/verkoop van onderneming, herstructurering, erfrechtelijke overdracht, inbreng activa, enz.). In het kader van deze opdracht kan de beroepsbeoefenaar aan de ondernemer de basiselementen van een waardering, alsook de verschillende factoren die hierop van invloed zijn, toelichten.

De bedrijfsrevisor zal trachten een waarde te bepalen die wordt erkend en zo objectief mogelijk is voor alle partijen van de transactie. Hij zal meerdere aanvaardbare waarderingsmethoden gebruiken en vergelijken om een reeks van waarden voor te stellen. Er bestaat geen absolute waarde omwille van verschillende elementen zoals het tijdsaspect, de positie van de koper of verkoper, de economische situatie of de context van de verrichting (gebruikswaarde of marktwaarde).

Wanneer bepaalde fiscale, financiële en psychologische elementen een belemmering vormen bij een overname van een vennootschap, is het inschakelen van een bedrijfsrevisor een middel om de slaagkans van deze overname te verhogen. Voor de waardering en prijszetting kan de bedrijfsrevisor als coördinator, deskundige en adviesverlener immers een betekenisvolle toegevoegde waarde leveren.

Voor meer informatie kunt u terecht op het door het IBR ontwikkelde platform waardering: leidraden en tools voor de waarderingsopdracht.