Benoeming van een commissaris en duur van het mandaat

De wet bepaalt dat de commissaris wordt benoemd op voorstel van het bestuursorgaan en, indien relevant, op voordracht van de ondernemingsraad. De algemene vergadering benoemt de commissaris onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening. De algemene vergadering stelt ook de bezoldiging van de commissaris vast. Het honorarium moet toelaten om de naleving van de controlenormen van het Instituut te kunnen waarborgen. Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité. Dit voorstel van het auditcomité wordt ter informatie aan de ondernemingsraad meegedeeld.

De commissaris wordt steeds benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissaris belast met een opdracht van wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang kan niet meer dan drie opeenvolgende mandaten bij dezelfde organisatie uitoefenen, hetgeen aldus een maximale duur van negen jaar omvat. Voor de hernieuwing van het commissarismandaat wordt dezelfde procedure gevolgd. Tijdens die periode kan hij alleen om wettige redenen (zoals de niet-naleving van één van zijn fundamentele verplichtingen) worden opgezegd door de algemene vergadering. De commissaris kan ook zelf ontslag nemen, hetzij met onmiddellijke ingang en zonder de verplichting hierover verslag uit te brengen aan de algemene vergadering, indien hij zich beroept op gewichtige persoonlijke redenen (bijvoorbeeld een lichamelijke ongeschiktheid), hetzij op de eerstvolgende algemene vergadering en nadat hij deze schriftelijk heeft ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag, indien hij zich beroept op andere dan gewichtige persoonlijke redenen (bijvoorbeeld een belemmering in de uitoefening van zijn opdracht). In geval van een wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang kan een verzoek worden ingediend voor de opzegging van de commissaris, indien daartoe gegronde redenen bestaan, bij de rechtbank van koophandel