25 april 2023

Geldende norm

Norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA's - gecoördineerde versie op 10 maart 2021.

De norm is in werking getreden voor de controle van de financiële overzichten (audit) beoogd door paragrafen 1 en 2 alsook voor de beoordelingsopdrachten van de historische financiële informatie met betrekking tot boekjaren die zijn afgesloten vanaf 22 maart 2019.

De bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing ISA’s heeft §5 van de norm (herzien in 2018) van 26 juli 2018 inzake de toepassing in België van de Internationale controlestandaarden (ISA’s) gewijzigd. Deze aanpassing treedt in werking op de 10de dag na de publicatie van het bericht tot goedkeuring van voormelde bijkomende norm (herziene versie 2020) door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, met name op 20 maart 2021.

Goedkeuring

Op 12 maart 2019 werd het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze norm goedgekeurd op 26 juli 2018.

Norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

Consultatieprocedure

2022

Goedkeuring door de Hoge Raad voor Economische Beroepen

Op 19 april 2023 heeft de Hoge Raad het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België.

Na goedkeuring, zullen ISA’s 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) door de bedrijfsrevisoren toegepast moeten worden bij het uitvoeren van de controle van financiële overzichten met betrekking tot boekjaren die beginnen op of na 15 december 2023.

De vertalingen van de beoogde internationale standaarden vindt u hier.

Ontwerp van norm, zoals ter goedkeuring voorgelegd

Na de openbare raadpleging, legde de Raad van het IBR, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 2016, het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België ter goedkeuring voor aan de Hoge Raad en de minister van Economie.

Tijdens de openbare raadpleging werden geen opmerkingen op het ontwerp van norm ontvangen.

Tijdens de hoorzitting van het IBR op 10 maart 2023, heeft de Hoge Raad evenwel de Raad van het IBR verzocht verfijningen aan te brengen, die zijn aangebracht in de ter goedkeuring voorgelegde ontwerpnorm:

Ontwerp van norm, zoals voor openbare raadpleging voorgelegd

Van 5 september 2022 tot 5 oktober 2022 organiseerde  de Raad van het IBR een openbare raadpleging overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.  

2018

Analyse van de commentaren ontvangen op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van het IBR

Ontvangen commentaren:

Ontwerp van norm

 

Historiek

2016

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 26 augustus en 21 november 2016 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 23 november 2016 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen goedgekeurd. De minister van Economie heeft het IBR evenwel gevraagd om het ontwerp van norm aan te passen. Een nieuw ontwerp, dat het ontwerp van norm uit 2016 vervangt, werd aan een openbare raadpleging voorgelegd op 21 december 2017. Het hiernavolgende ontwerp van norm werd derhalve niet goedgekeurd.

Ontwerp norm, goedgekeurd door de HREB

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren
PwC Bedrijfsrevisoren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

2010

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 10 november 2009 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 15 december 2009 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 1 april 2010 door de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de Minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010 (p. 21774).
Goedgekeurde norm

Begeleidingsplan en opvolging
Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging