Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2024/01: De opdracht van bedrijfsrevisoren bij VLAIO en het beroepsgeheim

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Advies 2023/05: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap

Advies 2023/04: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit

Advies 2023/03: Opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Advies 2023/02: Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (WVV)

Advies 2023/01: Toepassingsgebied van de verschillende normen

Advies 2022/02: Beroepsgeheim

Advies 2022/01: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – update van Advies 2021/02

Advies 2021/15: Wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening – Vervanging van advies 2011/03

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

Advies 2021/13: Activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 29, § 2, 2° van de wet van 7 december 2016 – vervanging van advies 2011/08

Advies 2021/10: Notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis” – vervanging van advies 2012/02

Advies 2021/09: Toepassing van art. 7:83 van het WVV dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap – vervanging van advies 2011/10

Advies 2021/08: Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen – vervanging van advies 2013/01

Advies 2021/07: Combinatie van uitgifte van nieuwe aandelen met een inbreng in natura in BV, CV en NV - Quid wanneer de BV geen commissaris geeft?

Advies 2021/04: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid – vervanging van advies 2019/05

Update: Legal Opinion 'Limitation of civil liability of registered auditors'

Advies 2021/06: Toepassing van de ISA’s en ISRE 2410 en technische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vervanging van advies 2019/08

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07