Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2017/07: afspraken over single audit: audit rekeningen 2017 Vlaamse overheid

Advies 2017/06: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België-stand van zaken en intrekking van advies 2017/03

Advies 2017/04: commissarisverslag – Draagwijdte van de verklaring in het commissarisverslag van (eventuele) materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten (art. 144, §1, 7° W. Venn.)

Advies 2017/03: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België - stand van zaken (ingetrokken)

Advies 2017/02: van toepassing zijnde voorschriften op het commissarisverslag over het boekjaar 2016

Advies 2016/01: afspraken over single audit: audit rekeningen 2016 Vlaamse overheid

Advies 2015/02: toepassing van artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de commissaris

Advies 2014/03: wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie: - uitbreiding van de alarmbelprocedure tot de vzw’s, ivzw’s en stichtingen (artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen) - bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad van bestuur (stichting) - aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergaderingen

Advies 2014/02: begrip ernstige fiscale fraude in de antiwitwaswet

Advies 2013/03: verandering van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor

Advies 2013/02: maatschappelijk doel van een bedrijfsrevisorenkantoor - verduidelijking betreffende de roerende en onroerende verrichtingen die geen verband houden met de revisorale werkzaamheden

Advies 2012/03: artikel 206 van het Sociaal strafwetboek

Advies 2012/01: opdracht van de bedrijfsrevisor bij de waardering van een vordering op een vennootschap in moeilijkheden, ter gelegenheid van de inbreng van deze vordering in het kapitaal van dezelfde vennootschap

update 6 februari 2024

Advies 2011/06 - Omzendbrief 2011/08

Advies 2011/05: normen inzake de kwaliteitscontrole

Advies 2011/04: beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en de verklaring van verdenking aan de CFI

Advies 2011/02: arrest van het Grondwettelijk Hof van 27/01/2011

Advies 2011/01: toepassingsgebied van art.96,§2, van het Wetboek van vennootschappen

Advies 2010/02: advies van de Raad van het IBR van 5 maart 2010, gewijzigd op 29 oktober 2010, betreffende de opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe staat XVIIIbis van de toelichting bij de jaarrekening

Advies 2010/01: advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 20 juli 2010 betreffende het huidig en toekomstig normatief kader van het IBR