Definitie

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

Advies 2021/01: Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen – Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap – Gevolgen voor verslaggeving commissaris – vervanging van adviezen 2013/04 en 2014/01

Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen

Advies 2020/04: Regeling van de nietigheid van besluiten van organen van rechtspersonen - aandachtspunten voor de commissaris

Advies 2020/03: Impact COVID-19 op de controle over boekjaar 2020 - highlights

Advies 2020/02: Analyse “financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan het verslag van het bestuursorgaan” (art. 7:155 WVV)

Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

Advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen

Advies 2019/10: Onderbreking van het commissarismandaat

Update 27/05/2019: Engelse vertaling

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

Advies 2019/09: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

Advies 2019/03: Impact van de Brexit op het commissarisverslag

Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

Advies 2019/01: Beroepsgeheim

Advies 2018/02: herziening prudentiële norm

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor