​De op deze pagina vermelde adviezen, mededelingen, omzendbrieven en technische nota's zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

3 maart 2015

6928 views

Advies 2015/01: analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

7 januari 2015

4317 views

Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

2 september 2014

4025 views

Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

2 september 2014

4370 views

Advies 2014/01: interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen

26 maart 2014

3710 views

Advies 2013/04: splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris

26 december 2013

3651 views

Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

9 april 2013

7267 views

Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen van OOB's controleren - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van het in art. 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag

19 februari 2013

4194 views

Omzendbrief 2013/02: Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's

18 februari 2013

4382 views

Advies 2013/01: kapitaalverhoging door inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte van nieuwe aandelen

28 januari 2013

4386 views

Advies 2012/04: ontslag van de zetelende commissaris en benoeming van de opvolger

7 januari 2013

3848 views

Omzendbrief 2012/09: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering

7 november 2012

4296 views

Omzendbrief 2012/06: IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

18 juni 2012

4027 views

Advies 2012/02: gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen - notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis”

17 april 2012

3596 views

Omzendbrief 2012/02: Aanwezigheid op de vormingsseminaries

7 maart 2012

4200 views

Advies 2011/10 : toepassing van het nieuwe artikel 515bis van het Wetboek van vennootschappen dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap

28 december 2011

3524 views

Omzendbrief 2011/11: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen – onmiddellijke mandaatmelding


26 december 2011

3993 views

Omzendbrief 2011/10 : Opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag

27 december 2011

4247 views

Advies 2011/09: te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht

28 november 2011

4894 views

Advies 2011/08: activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 13, § 2, b) van de gecoördineerde wet van 1953

25 november 2011

3785 views