​De op deze pagina vermelde adviezen, mededelingen, omzendbrieven en technische nota's zijn opgeheven en in sommige gevallen ook vervangen.

Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

Advies 2015/01: analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

Advies 2014/01: interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen

Advies 2013/04: splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris

Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen van OOB's controleren - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van het in art. 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag

Omzendbrief 2013/02: Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's

Advies 2013/01: kapitaalverhoging door inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte van nieuwe aandelen

Advies 2012/04: ontslag van de zetelende commissaris en benoeming van de opvolger

Omzendbrief 2012/09: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering

Omzendbrief 2012/06: IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

Advies 2012/02: gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen - notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis”

Omzendbrief 2012/02: Aanwezigheid op de vormingsseminaries

Advies 2011/10 : toepassing van het nieuwe artikel 515bis van het Wetboek van vennootschappen dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap

Omzendbrief 2011/11: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen – onmiddellijke mandaatmelding


Omzendbrief 2011/10 : Opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag

Advies 2011/09: te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht